Reverend V Chardonnay bottle

Reverend V Chardonnay

James Halliday Wine Companion 2019 | 93 Points
International Wine and Spirits Magazine 2018 | Best Buy | 91 Points
James Halliday Wine Companion Magazine 2018 | 93 Points
Halliday Chardonnay Challenge 2017 | 90 Points

See the Wine: Reverend V Chardonnay

Posted in